Àmbit de vials (VSG,VSF)
Àmbit de sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials(VSG)
Āmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials(VSF)
VIALS

Acreditat per la Generalitat per a la realització d'assaigs sobre sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Es fa principal incidència en obres de carreteres i urbanitzacions.
Es realitza'n també:

• estabilitzacions amb ciment
• densitats i humitats in situ mitjançant mètodes nuclears (es disposa d'equips nuclears)
• plaques de càrrega
• patologies de paviments asfàltics
• ASSAIGS DE CERTIFICAT CE DE PLANTES D'ASFALT