Ceràmics i estructura metàl·lica
CERÀMICA I ESTRUCTURA METÀL·LICA

Realització d'assaigs sobre tot tipus de materials prefabricats de peces ceràmiques i peces de formigó i tot tipus de morters d'obra. Es realitzen visites tècniques per a patologies, proves d'adherència i control de lliscaments.

Inspecció d'estructures metàl·liques mitjançant assaigs no destructius:
• líquids penetrants
• partícules magnètiques