Àmbit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL)
GEOTÈCNIA

Acreditació per a la realització d'assaigs al laboratori de geotècnia, entre els quals trobem l'assaig de tall directe, l'edòmetre, l'agressivitat de sòls i aigües, les consolidacions, l'inflament Lambe...