Departament tècnic i instal·lacions
INSTAL·LACIONS

Realització de proves finals de tot tipus d'instal·lacions:
• elèctriques, contra incendis, telecomunicacions,...
• assaigs de sonometria, luxi metria,...