Àmbit de control de formigó, dels seus components i de les armadures d'acer (EHA)
FORMIGÓ

Laboratori acreditat per la generalitat de Catalunya per a la realització d'assaig sobre:
• formigó fresc i endurit
• components del formigó (àrids, ciments, additius, aigües)
• acers per armar formigons

Així mateix, també realitza:
• integritat de pilots
• estudis escleromètrics
• reconeixements d'armadures
• patologies de formigó
• perforacions
• proves de càrrega
• profunditat de penetració d'aigua sobre formigó endurit
• assaigs sobre formigó projectat (gunita)
• ASSAIGS DE CERTIFICAT CE DE PLANTES D'ÀRIDS I DE FORMIGÓ